Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

O szkole

Organ prowadzący

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Edukacji Narodowej.

Nadzór pedagogiczny nad Kierownikiem Szkoły sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii.

Cel i forma kształcenia

Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Królestwa Belgii, uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z planem nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego w zakresie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Szczegółowe cele i zadania szkoły określa Statut Szkoły Polskiej

Oferta edukacyjna

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających w Królestwie Belgii Do szkoły uczęszczają także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą.

Szczegółowe warunki przyjmowania do szkoły określa regulamin rekrutacji – załącznik

Szkoła prowadzi zajęcia edukacyjne we wtorki, środy, piątki i soboty zgodnie z ustalonym planem nauczania dla każdego etapu edukacyjnego.

Przedmioty obowiązkowe i liczba godzin tygodniowo w poszczególnych klasach

  • I, II, III Szkoła Podstawowa – edukacja wczesnoszkolna (3 godz.), religia (1 godz.)
  • IV, V, VI, VII, VIII Szkoła Podstawowa – j. polski (3 godz.), wiedza o Polsce (1 godz.), religia (1 godz.)
  • I, II, III, IV Liceum – j. polski (2 godz.), wiedza o Polsce (2 godz.), religia (1 godz.)
Zajęcia pozaszkolne

W ramach zajęć pozaszkolnych organizowane są konkursy tematyczne, projekty, spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, sztuki i innych dziedzin życia publicznego. Każda klasa indywidualnie organizuje wycieczki i imprezy okolicznościowe (mikołajki, zabawy andrzejkowe, spotkania opłatkowe itp.). Stosujemy aktywizujące metody nauczania. Stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Co roku organizujemy wspólnie z rodzicami, bal karnawałowy i Święto Szkoły Polskiej.

Ważnym organem doradczym i organizacyjnym jest Rada Rodziców, która angażuje się w przygotowania imprez klasowych i szkolnych, pomaga w organizowaniu wycieczek, bierze aktywny udział w pracy wychowawczej i opiekuńczej.

Biblioteka szkolna

Szkoła nie posiada własnej biblioteki. Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki przy Szkole Polskiej im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli.

Rue du Bemel 29
1150 Woluwe Saint-Pierre
Bruxelles
środa 10.45 – 13.30
20.00 – 21.00
piątek 19.15 – 20.15
sobota 16.00 – 20.30