REKRUTACJA UCZNIÓW

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dokładne zasady rekrutacji uczniów podane są w regulaminie – załącznik 3.

Zapisy do kl. 1 Szkoły Podstawowej i kl.1 Liceum Ogólnokształcącego - rozpoczynają się w poniedziałek 29 kwietnia o godz. 19:45  na spotkaniu informacyjno – organizacyjnym w  kaplicy PMK – Rue Jourdan 80. Zapisy będą kontynuowane w miarę wolnych miejsc. Karty zapisu należy składać w szkole w godzinach zajęć lekcyjnych.

  • Informujemy, że w rozkładzie godzin  jest lekcja religii. Zapisanie dziecka do naszej szkoły wymaga zgody na naukę religii katolickiej
  • Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnego z ramami programowymi.
  • Zgłaszani uczniowie do 1 klasy  SP muszą mieć w roku 2019 ukończony siódmy rok życia ( rok urodzenia 2012).
  • Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka do Szkoły są rodzice lub prawni opiekunowie. Wymagane są podpisy obojga rodziców ( lub przedłożenie odpowiedniego oświadczenia)
  • Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez złożenie wymaganej dokumentacji:
  1. Karty zapisu ucznia do Szkoły Polskiej  zawierającej oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i  udostępnianie wizerunku, powiadomienie w nagłych sytuacjach,) – załącznik 1.
  2. Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  załącznik 2.
  3. Zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły belgijskiej
  4. Kopii dokumentu zawierającego numer PESEL dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość dziecka (np. kopię dowodu osobistego lub paszportu).

Możliwości utworzenia kl. 1 Szkoły Podstawowej:

·         wtorek godz. 16:15

·         środa godz. 13:00

·         środa godz. 16:20

·         piątek godz. 16:00

·         sobota godz. 8:00

·         sobota godz. 11:20

 

Kl. 1 Liceum Ogólnokształcącego będzie miała zajęcia w soboty od godz. 12:10

 

ZAŁĄCZNIKI:

Uwaga

Kartę zapisu należy wydrukować na jednej kartce wraz z oświadczeniami ( Z obu stron. Na jednej stronie -karta zapisu  a na odwrocie – oświadczenia).

Załącznik 1 - KARTA ZAPISU

Załącznik 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik 3 – REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW